MartinusForumDk

Vi har hermed lagt kursets to første hovedafsnit bag os og står dermed ved indledningen til det tredje. Dette sigter mod at klarlægge en serie vigtige erkendelsesteoretiske problemer og deres løsninger, således som de fra Martinus side er kommet til udtryk, og det betegner dermed et bidrag til tidens erkendelsesteoretiske debatter. Desuden afdækker det en række nye, betydningsfulde aspekter af det kosmiske verdensbillede.

At det tredje hovedafsnit behandler erkendelsesteoretiske problemer vil sige, at det behandler spørgsmål, der angår det levende væsens principielle forudsætninger med hensyn til dette at opnå erkendelse af tilværelsens indretning og dermed også dets principielle stilling vedrørende dette at nå til personlig erkendelse af livsmysteriets løsning og af verdensaltets kosmiske struktur. -Nærværende tredje hovedafsnit behandler med andre ord spørgsmålet om det levende væsens principielle stilling som et erkendende Noget i tilværelsen.

Da stoffet af hensyn til den knebne plads har måttet koncentreres en del og derfor ikke er helt let tilgængeligt, skal vi straks berolige den ængstelige læser med, at afsnittet kun omfatter i alt tre lektioner, som endda i givet fald vil kunne springes over, uden at overblikket over det samlede kursus tabes. Det skal dog bemærkes, at det vil være en fordel at foretage i hvert fald en rent orienterende gennemlæsning, idet adskillige nye begreber af væsentlig betydning for forståelsen af det efterfølgende hovedafsnit om seksualisme undervejs vil blive introduceret.