Korrespondancekursus

Intro til Per Bruus-Jensens korrespondancekursus i Martinus Kosmologi

Per Bruus-Jensen var personlig elev hos Martinus igennem 10 år, 1958-68. Han har skrevet mange bøger og artikler om Martinus Åndsvidenskab og har været en flittig foredragsholder. Per Bruus-Jensens forfatterskab udgives af forlaget Nordisk Impuls (nordiskimpuls.dk). Efter aftale med Per Bruus-Jensen og forlaget er Pers oprindelige korrespondancekursus tilgængelig online på MartinusForum. Korrespondancekursets 92 lektioner er…

Fortale til korrespondancekurset

Dette kursus er skrevet for åndeligt interesserede og søgende mennesker, der uden særlige forkundskaber ønsker at påbegynde et studium af Martinus kosmiske verdensbillede. Skildringen af et verdensbillede som det, Martinus igennem sit hovedværk “Livets Bog” præsenterer for menneskeheden, kaldes en KOSMOLOGI, og nærværende kursus må betragtes som et indføringskursus i Martinus kosmologi. Det rummer en…

Indledning til korrespondancekurset

Som hovedresultat af den indsats, der fra naturvidenskabens side er ydet på det forsknings- og erkendelsesmæssige område, kan menneskeheden i dag notere sig et overordentligt omfattende og indgående kendskab til naturens love og kræfter. I praksis har dette kendskab vist sig at have betydning for skabelsen af den teknik, der nu i så høj grad…

Første afsnit (Det levende væsen) – Indledning

DET LEVENDE VÆSEN Skal man ved et symbolsk billede karakterisere gennemsnitsmenneskets kendskab og forhold til sin egen helhedsfremtræden, kan man vælge billedet af en mand, der anskaffer sig en bil til eget privatbrug. Han har lært færdselsreglerne – måske kun middelmådigt – ved hvordan han skal køre vognen, og hvordan han skal forsyne den med…

Første afsnit (Det levende væsen) – Kapitel 1 (Det levende væsens grundanalyse) – Lektion 2

A. Analysen af “skaberen” 9. Som allerede påvist i stk. 8 gør skaberen krav på at blive defineret som et begærende, skabende og oplevende “Noget” og afslører herved sin identitet som den højeste funktionelle instans ved det levende væsens kosmiske struktur, hvilket igen vil sige, at skaberen udgør det treenige princips højeste og mest sublime…

Første afsnit (Det levende væsen) – Kapitel 1 (Det levende væsens grundanalyse) – Lektion 3

C. Analysen af ”det skabte” 16. Vi har nu analyseret og beskrevet dé to realiteter – skaberen og skaberevnen – der tilsammen udgør den kosmiske strukturs overkommando, og vi ved, at disse to realiteter repræsenterer henholdsvis den absolutte og den medvirkende årsag til eksistensen af ”det skabte”, der således er identisk med den permanente virkning…

Første afsnit (Det levende væsen) – Kapitel 2 (“Det skabte” og tilværelsens 5 bevægelsesarter) – Lektion 4

1. Efter at vi nu igennem grundanalysen af det levende væsen har stiftet bekendtskab med hovedkonturerne af dettes virkelige kosmiske identitet og struktur, skal vi gå over til at beskæftige os med visse fundamentale detaljer, som med forsæt blev udeladt i det foregående kapitel. Det drejer sig i første række om den funktionelle “del” af…

Første afsnit (Det levende væsen) – Kapitel 2 (“Det skabte” og tilværelsens 5 bevægelsesarter) – Lektion 5

Jegets indadrettede og udadrettede aktivitet 16. Efter at vi nu har fået et første gryende indtryk af den fundamentale rolle, bevægelsen spiller i forbindelse med skabelsen af livets oplevelse, var det tanken at indlede beskrivelsen af tilværelsens 5 universelle bevægelsesarter, men for at denne beskrivelse kan få den tilsigtede værdi for den studerende, er det…