MartinusForumDk

SPØRGSMÅL: En studiekreds spørger, om man på en let forståelig måde kan gøre rede for nogle af de begreber, som Martinus bruger: Det levende væsen, – en livsenhed, – en stofenhed, – en livsytring og et urstof. En anden læser er inde på samme emne, idet vedkommende spørger, om alting virkelig er levende, som hun mener at have læst hos Martinus?

SVAR: Lad os først definere de begreber, der spørges om: ”Det levende væsen” er en livsenhed, som består af de tre X’er: Guddommens jeg, som beliver alt i hele verdensaltet, og som Martinus benævner X1. Hvert enkelt levende væsen har et ønske om og en evne til at manifestere sig, skabe og opleve (X2). Og den skabte, fysiske eller åndelige organisme, bestående af de 6 grundenergilegemer. (X3). Det forklarer Martinus mere om på en meget fin måde i den lille bog nr. 5, Den ideelle føde, kap. 15: “Ligesom mennesket udgør en “livsenhed”, således udgør også dyret en “livsenhed” og ligeså med planten. Går vi længere nedad i udviklingen, bliver det vanskeligere at skelne de enkelte “livsenheders” vibrationer fra hverandre. Og denne tilsyneladende sammenfiltrede energiudfoldelse eller vibration er det egentlig, vi plejer at udtrykke som “stof”. (….) Der findes således absolut intet “stof” uden “livsenheder”; men dér, hvor man ikke kan skelne disse fra hverandre, udtrykker man altså deres samlede manifestation eller fremtræden som “stof”, “vibration” eller “materie”.”

Men umådelig mange kosmologistuderende glemmer en uhyre vigtig ting: De tre X’er udgør
– i ordets virkelige betydning – et TREENIGT princip. Det betyder, at de udgør en helhed, der aldrig nogensinde kan adskilles. Det er kun i teorien, at Martinus gør det, og udelukkende for at lette vores forståelse.

Det medfører, at en stofenhed også er lig med et levende væsen, blot set fra et andet perspektiv. Og en stofenhed kan man igen kalde en livsytring, nemlig et umiskendeligt tegn på liv. Og så er vi fremme ved urstoffet. I den førnævnte bog nr. 5, kap. 19, samler Martinus forklaringen: “Livsenhederne er altså et hvilket som helst stofs grundanalyse. De er al materies højeste findeling og udgør således tilværelsens eneste absolutte – urstof.”

Lad os nu vende tilbage til analysen af det levende væsen, som er noget af det mest epokegørende og centrale i Martinus’ verdensbillede. Når det levende væsen består af tre dele, som ikke kan adskilles, er det klart, at dette samlede hele kan betragtes fra forskellige vinkler eller perspektiver. Prøv nu at læse Martinus’ forklaringer med denne bevidsthed. Så ser man, hvordan han med sin enorme viden prøver at vende og dreje “det levende væsen” i sit forsøg på at overføre sin viden til os.

Alle former for stof er udtryk for liv
Nu skal vi se, hvor Martinus behandler disse begreber. Læs først og fremmest Livets Bog, bind 6, stk. 2141. Lad mig citere: “Hele dette vældige stofoceans bevægelse, dets forvandlingsprocesser og omformning, skyldes således en kraft, der gennemtrænger stoffet. Jo mere denne kraft gennemtrænger stoffet, desto mere afslører det den tilstand, vi kalder “liv”, ligesom det mere og mere betragtes som “livløst”, jo mindre gennemtrængt det er af den nævnte kraft. Men helt uden ånd forekommer der intet som helst fysisk stof. Alt stof er levende.” I stk. 2147 slår Martinus yderligere fast, at “alle fysiske materier, såvel de såkaldte “døde” som de såkaldte “levende materier” er gennemtrængt af ånd eller psykisk kraft.”

Der er en anden vigtig ting at tage i betragtning i denne forbindelse: Martinus regner også vores åndelige legemer med under begrebet “stof”. På en måde er det ganske logisk: Indtil en vis grænse kan vi blive ved med at findele det fysiske stof, celler, atomer, elektroner osv. Men på et vist tidspunkt ophører stoffet med at forekomme som stof og bliver i stedet “bølgelængder”, altså stråleformig, – men for det kosmisk bevidste menneske stadig “stof”. Derfor taler Martinus fx om et begreb som “tankestof”, – og altså vore åndelige legemer som “stof”. (Livets Bog, bind1, stk. 181) Med andre ord: Han skelner mellem fysisk materie, som vi alle kender, og “psykisk materie”, som i virkeligheden er af elektrisk natur, og som gennemtrænger den fysiske materie som kraft.

Men ”stof” er manifestationer på forskellige udviklingstrin
Martinus har også skrevet en epokegørende artikel om disse emner i Kosmos nr. 2-2014: “Stoffets tilblivelse og opløsning”. Her gentager han, at alt stof er levende væsener eller udgør udtryk for liv, lige så vel som at alt liv er stof. Og han fortsætter begejstret: “Tænk, hvad det betyder. I den mindste lille knap i et menneskes klædning skuer det hen over utalte kloder og verdener sammensat af millioner af reaktioner fra lige så mange bag disse utalte reaktioner eksisterende levende væsener. (….) Men de her nævnte verdener er endnu ikke beboet af væsener med vågen dagsbevidsthed på det fysiske plan. De må endnu sende deres reaktioner fra det åndelige plan eller “salighedsriget”, og vi kalder da alt sådant stof for “uorganisk”.”

Men det betyder vel ikke, at vi skal opfatte en knap i vores tøj eller en sten på vores vej som levende? Nej, naturligvis ikke. Disse “stofenheder” består af levende væsener, der i deres udvikling er nået til “salighedsriget”, men selve knappen eller stenen er dét, Martinus kalder et “gruppelegeme” eller en “kollektiv materiemasse”, der ikke er taget i besiddelse af et samlende jeg.

Alle, der er interesseret i dette vældige overblik over det levende verdensalt, bør unde sig selv den glæde at læse Martinus’ medrivende forklaring i Livets Bog, bind 2, stk. 480 til 487. Lad os slutte med et kort citat: “”Stof” består af tre ting, nemlig en reaktionsevne, hvilket vil sige kraft- eller bevægelsesudløsning, en serie organismer, der eksisterer som kraftcentrer eller kraftfordelere, og et oplevende og udløsende jeg bag hver af disse organismer. Ethvert sådant jeg i forbindelse med sin organisme og den ved hjælp af denne regulerende kraft (skabelse eller sansning) er således i virkeligheden en “stofenhed”. “Stoffets” eller “materiens” grundanalyse eller bestanddel er dermed identisk med levende væsener.”

Hans Wittendorff
hwittendorff@post.tele.dk

id:0052