MartinusForumDk

Når man overvejer sin begravelse, er det naturligt at afveje sine ønsker i forhold til udgifterne. Mange giver udtryk for, at de ønsker begravelsesudgifterne holdt på et beskedent niveau, sådan at de ikke i uforholdsmæssig grad kommer til at begrænse værdien af den arv, hvormed man ønsker at tilgodese sine efterladte eller støtte velgørende formål.

En begravelse kan blive ret dyr i dagens Danmark. I bilag 2 er vist nogle udgiftseksempler for begravelser, som er tilgængelige på internettet.

Det er ikke ualmindeligt at se et udgiftsniveau omkring 50.000 kr. for en enkel begravelse og højere for et mere omfattende begravelsesarrangement. Man kan dog heldigvis selv vælge at begrænse udgifterne. I bilaget er vist et priseksempel på omkring 20-25.000, som er baseret på en meget enkel begravelse, hvor der vælges en kirkegård med lave priser og ikke regnes med udgifter til mindehøjtidelighed.

De udgifter, der er særlige for en Martinus-inspireret begravelse, kan omfatte følgende:

Balsamering
Udgiften hertil er ret beskeden, f.eks. et niveau omkring 2.000.kr, hvortil kan komme transportudgift til det sygehus, der udfører balsamering.

Merudgift til kiste
Vælger man f.eks. en massiv fyrretræskiste kan merudgiften være på 4.-5.000 kr. set i forhold til en enkel standardkiste. Den særlige løsning med en massiv egetræskiste er desværre meget dyr i Danmark, typisk over 20.000 kr.

Forlænget fredningstid
Dette er kun aktuelt på nogle af kirkegårdene. Priserne varierer meget, f.eks. fra 500 kr. til 5.000 kr. for en 10-årig forlængelse.

Udgifterne til etablering af et kistegravsted varierer i det hele taget meget fra kirkegård til kirkegård. Priserne er typisk højest i de store byer og mindre i små byer. Man må være opmærksom på, at de folkekirkelige kirkegårde kræver en højere betaling for gravsteder til ikke-folkekirkemedlemmer. Tillægget kan variere fra omkring 2.000 og helt op til 10.000 kr. Det gælder ikke for de kommunale kirkegårde, som findes i de store byer, men de kræver til gengæld ofte en højere etableringspris. Normalt kræves også et tillæg for gravsteder til personer, der ikke har haft bopæl i sognet eller kommunen.

Til vedligeholdelse er udgiften lavest, hvis man vælger et plænegravsted eller en anonym fællesgrav. Her betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Et separat gravsted kræver normalt større vedligehold. Til gengæld kan de pårørende vælge selv at udføre vedligeholdelsen eller at betale et årligt beløb til kirkegården.

Udgifterne til en mindehøjtidelighed og sammenkomst kan variere meget, eller de kan som nævnt helt undgås afhængig af afdødes og de pårørendes ønsker. I de større byer findes normalt kapelsale enten ved kirker eller krematorier, som har plads til et større antal deltagere.

Endelig varierer også udgiften til bedemand meget afhængig af, om denne skal stå for hele begravelsen, eller de pårørende vælger selv at stå for dele af opgaverne.