1
En af de personer, der har haft en dyb indsigt i udviklingens gang og tilværelsens evige love, er den danske forfatter og intuitionsbegavelse Martinus Thomsen, der levede fra 1890 til 1981. Martinus Thomsen, der benyttede forfatternavnet Martinus, følte sig efter en intens guddommelig indvielse, specielt kaldet til at afdække den bagvedliggende åndelige viden som Kristus tog sit udgangspunkt i. Han blev født i den lille Nordjyske by Sindal, og igennem skoleundervisning og konfirmationsforberedelser blev han introduceret til den Luthersk  evangeliske kristendom. Her lærte han blandt andet, at der skulle ligge en forbandelse over børn der var født uden for ægteskab og desuden, at et barn der døde inden det blev døbt ikke kunne komme i himmelen. Allerede på dét tidspunkt var han overbevist om, at dette måtte være helt forkert.

2
Igennem sit 60-årige forfatterskab skrev Martinus tusindvis af sider, hvori han blandt andet forklarer og retfærdiggør Kristi liv, væremåde og mission i relation til budskabet om næstekærlighed. Forudsætningen for dette enestående forfatterskab fik Martinus som 30-årig hvor han havde en usædvanlig oplevelse, der fik skelsættende betydning for ham resten af livet. Han oplevede, hvad kun få på denne jord indtil nu har oplevet, nemlig at få kosmisk bevidsthed, hvilket vil sige at blive indviet i universets evige visdom. Denne indsigt blev for Martinus permanent, således at han, ved hjælp af koncentration, til enhver tid igennem ren intuition kunne se essensen af eller den færdige løsning på et hvilket som helst filosofisk eller åndsvidenskabeligt spørgsmål. Disse facitter eller løsninger analyserede han, så at de blev tilgængelige for almindelig menneskelig intelligens. Martinus’ analyser findes i hans syv  binds hovedværk “Livets Bog”, suppleret af billed- symboler i 4-bindsværket “Det Evige Verdensbillede” samt en lang række mindre bøger, foruden artikler skrevet i bladet Kosmos. Tilsammen kalder han sine samlede værker på skrift, efterladte skrifter og desuden foredrag optaget på bånd for “Det Tredie Testamente”.

3
Martinus’ så det som sin opgave at viderebringe sin viden om den fortsatte humane udvikling ved at intellektualisere de evige sandheder og således fremstille en intelligensmæssig forståelse af det guddommelige verdensalt og menneskets egen placering i det. Hensigten med disse intellektualiserede analyser var og er at give mennesket en mulighed for at fordybe sig i udsagn der viser at verdensaltet er opbygget på et logisk grundlag og at “alt er såre godt”. Denne indsigt og viden vil i første omgang være af teoretisk karakter, men på længere sigt vil den i høj grad hjælpe det enkelte menneske i dets humane udvikling og dermed forberede det til det næste store udviklingstrin: indvielse til kosmisk bevidsthed.

    

Martinus ved skrivemaskinen
 
 Martinus Thomsen 1890 – 1981.


Martinus barndomshjem i Sindal. 

Martinus bogerMartinus´ værker. Se litteraturlisten
og litteraturbeskrivelser.


© Martinus Ideal Fonden 1963
Symbol 11
Det evige verdensbillede, det levende væsen – II, den evige Guddom og de evige gudesønner
(Klik på billedet for en forklaring)

4
Martinus understreger, at hans forklaringer ikke er det eneste saliggørende for alle mennesker (note 1). Han opfordrer til at hans tanker afprøves i praksis og ikke optages ukritisk igennem blind tro. Hensigten med Martinus’ livsværk har nemlig på ingen måde været at danne en ny religion. Han stiller sin viden og sine åndsvidenskabelige værker til rådighed for alle mennesker til gavn og glæde for alle. Hvorledes det enkelte menneske vil tage imod denne viden er dets egen sag. 

5
Hvad videnskaben med alle dens forgreninger angår, ser Martinus ikke nogen modsætning til åndsvidenskaben. Tværtimod er det hans opfattelse, at det kun er et tidsspørgsmål inden videnskabeligt interesserede mennesker opdager, at de kan finde tilfredsstillende svar i et åndsvidenskabeligt verdens- billede, hvor intet er overladt til tilfældigheder. Videnskaben som den ser ud i dag, er i Martinus´ forståelse et absolut nødvendigt led i udviklingen. Det er igennem udforskning af materien, at det enkelte menneske får udviklet sin intelligens og det er videnskaben, der skal danne grundlag for den materielle opbygning af det fremtidige verdenssamfund. Efterhånden som det enkelte menneske udvikler sin intelligens og tilegner sig ny viden, både inden for materieforskning og forskning i højere moral, giver dette på længere sigt adgang til indsigt i de kosmiske love, der ligger til grund for universets opbygning.

6
Hensigten i det følgende er at kaste lys over et verdensbillede af evig natur, fortalt igennem Martinus’ åndsvidenskab eller kosmologi. Ifølge den er der en logisk sammenhæng imellem menneskets dybere forståelse og efterlevelse af næstekærlighedsbudet og indtrædelsen af den fred og de harmoniske tilstande på jorden, som Kristus bebudede for ca. to tusinde år siden. En harmoni der stemmer overens med hele verdensaltets grundtone, nemlig alkærlighed.

 

 Martinus bøger
“Martinus erindringer” og “Livets Bog”. 

Fly
Jorden fotograferet fra et fly.

 


© Martinus Ideal Fonden 1964
Symbol 23
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
(Klik på billedet for en forklaring)

Pin It on Pinterest

Share This