MartinusForumDk

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Foreningen for Martinusforum og Martinusguiden”.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at drive elektroniske medier samt facilitere og understøtte information og dialogmulighed om åndsvidenskabelige emner inspireret af den danske forfatter Martinus’ åndsvidenskabelige verdensbillede. Foreningen formidler tillige information om arrangementer (foredrag, kurser, seminarer og studiegrupper mv.), som har relation til Martinus Verdensbillede. Foreningen er oprettet for at få en juridisk enhed til at varetage økonomi og aktiver, sidstnævnte primært i form af domæner og indhold på sitene.

De informationer og tilbud, som formidles via foreningens medier, skal være åbne for alle interesserede. Foreningen fastlægger retningslinjer om netetikette, som kan værne om, at dialogen på foreningens medier føres i en positiv og konstruktiv atmosfære med indhold relateret til Martinus Verdensbillede.

Foreningen tilstræber at samarbejde i en lys og venskabelig atmosfære med inspiration fra bogen Samarbejdsstrukturen udgivet af Martinus Institut, 2000 Frederiksberg.

§ 3 Medlemskreds
Foreningens bestyrelse udgør foreningens medlemmer. Se §6.

§ 4 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningen holder ordinær generalforsamling 1 gang årligt. Indkaldelse med dagsorden fremsendes til alle medlemmer fortrinsvis pr. email med minimum 3 ugers varsel. Der kan afholdes et uformelt formøde, hvis dette findes relevant. Bestyrelsesmedlemmer skal senest en uge forud for generalforsamlingen tilkendegive om de vil fortsætte i bestyrelsen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:
Beretning om foreningens virke
Fremlæggelse af revideret regnskab (som efterfølgende offentliggøres)
Behandling af indkomne forslag
Fastlæggelse af budget (faste udgifter samt nye initiativer)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor

Forslag til behandling iht. dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis to af bestyrelsens medlemmer eller et flertal af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal sendes til alle medlemmer, fortrinsvis pr. email, med minimum 14 dages varsel.

§ 6 Bestyrelse
Bestyrelsens kan nedsætte arbejdsgrupper til det daglige arbejde. Bestyrelsesmedlemmerne kan indgå naturligt i arbejdsgrupperne.

Bestyrelse er selvsupplerende. Der skal være konsensus i bestyrelsen før et nyt bestyrelsesmedlem kan indtræde i bestyrelsen.

Der er kollektiv ledelse i bestyrelsen. Ved uenighed kan der først træffes en beslutning på næste formelle bestyrelsesmøde, hvor der ved fortsat uenighed kan benyttes flertalsafstemning blandt bestyrelses medlemmer for at afgøre sagen.

Bestyrelsen fastlægger fordelingen af arbejdsopgaver blandt foreningens medlemmer og brugere, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper og inddragelse af brugere.

Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en kasserer. Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer udpege en talsmand for foreningens arbejde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er samlet fysisk eller ved elektronisk møde. Bestyrelsens beslutningsdygtighed følger samme principper som er beskrevet for Martinus Instituts Råd i bogen Samarbejdsstrukturen udgivet af Martinus Institut, 2000 Frederiksberg

§ 7 Økonomi, regnskab og tegningsret
Foreningens udgifter forudses ind til videre dækket af donationer.

Såfremt der til udgiftsdækningen opstår behov for yderligere indtægter, kan der med generalforsamlingens godkendelse indføres kontingentbetaling og gebyrbetaling for formidling af arrangementsoplysninger mv.

Foreningens arbejdsopgaver baseres på frivillig ulønnet arbejdskraft. Såfremt der opstår behov og mulighed for honorarbetaling til særlige opgaver, kan der med generalforsamlingens godkendelse gøres brug af det.

Bestyrelsen udarbejder årsregnskab, som revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Foreningen tegnes af to af bestyrelsens medlemmer i forening. Ved større økonomiske dispositioner tegnes foreningen dog af alle bestyrelsens medlemmer i forening. Bestyrelsen kan bemyndige en udpeget daglig leder til at tegne foreningen i forbindelse med dens almindelige løbende aktiviteter.

§ 8 Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan ændres hvis alle medlemmer er fremmødt på en generalforsamling.

§ 9 Opløsning
Opløsning af foreningen kan finde sted, hvis alle medlemmer er fremmødt på en generalforsamling. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver den almennyttige fond Martinus Idealfond, 2000 Frederiksberg.