MartinusForumDk

En kærlig afskedsceremoni – som markerer ”en ny fødsel”
Et begravelsesarrangement kan foregå på mange måder afhængig af ens personlige ønsker, livssituation, familieforhold osv. Måske ønsker man, at der holdes en Martinus-inspireret mindehøjtidelig med deltagelse af familie, venner og bekendte, som efterfølgende samles til en social sammenkomst, hvor den afdøde mindes under mere uhøjtidelige former. Men det kan også være, at man er mest stemt for en begravelse i stilhed, hvor kun de allernærmeste samles til en mindestund. Eller man ønsker at overlade det helt til de pårørende at arrangere begravelsen.

Under alle omstændigheder vil det være en god hjælp, hvis man på forhånd overvejer og nedskriver sine ønsker. På den måde giver man et kærligt budskab til de efterladte, som kan inspirere til, at afskeden kommer til at foregå i en lys og kærlig atmosfære. Og selve det, at man tilkendegiver sin indstilling, kan ofte bidrage til at lette på følelsen af sorg og vanskeligheder med at forholde sig til den fysiske død hos familie, venner og bekendte.

Borgerlig eller kirkelig begravelse – og hvor skal det foregå?
Mange Martinus-interesserede vælger en såkaldt borgerlig begravelse, hvor mindehøjtideligheden foregår i et kapel eller andet egnet lokale. I de større byer findes kapelsale ved kirker eller krematorier, som udlejes til formået. I mindre byer er der normalt kun meget små kapeller i tilknytning til kirkegårdene, hvorfor det kan være nødvendigt at finde andet lokale.

Ved den borgeligere begravelse kan man tilrettelægge et arrangement helt efter sine egne ønsker – det være sig med musik, mindeord, oplæsning, salmer, sang osv. Det kan gøres på meget forskellig måde alt efter ens personlige indstilling. I bilag 1 er vist nogle eksempler på, hvordan en enkel Martinus-inspireret begravelse kan foregå. Der er tillige vist eksempler på mindeord, som kan udtrykkes ved en sådan lejlighed.

Det skal særligt nævnes, at Martinus peger på det værdifulde i at afslutte mindehøjtideligheden i det kapel eller andet lokale, hvor den afholdes – så man undgår at kæde den sammen med selve kistebegravelsen ude på kirkegården. Deltagerne vil dermed kunne opleve afskeden i højtidelighedens lyse og stemningsfulde atmosfære med fokus på den bortgåedes liv og overgang til det åndelige tilværelsesplan. Atmosfæren ude ved gravstedet kan få en anderledes og i nogle tilfælde måske mindre stemningsfuld karakter, bl.a. fordi den påvirkes af vejrliget og de praktiske foranstaltninger med nedsænkning af kisten. Det er også værd at nævne den praktiske fordel, at højtideligheden i så fald ikke behøver at foregå tæt på kirkegården.

Nogle Martinus-interesserede foretrækker i lyset heraf helt at adskille begravelsesdelen og højtideligheden, sådan at kisten sendes direkte til begravelse på kirkegården, mens der andetsteds holdes en kombineret højtidelighed og sammenkomst uden kiste, evt. på et senere tidspunkt.

Ønsker man i stedet en kirkelig begravelse, forudsætter det normalt, at man er medlem af Folkekirken eller andet kirkesamfund. Begravelsen vil i så fald foregå under medvirken af kirkens præst og følge de normale kirkelige ritualer. Efter aftale med præsten vil det også her normalt kunne arrangeres sådan, at en repræsentant for pårørende eller venner får lov at sige nogle mindeord og omtale den afdødes indstilling til døden. Den kirkelige begravelseshøjtidelighed afsluttes på kirkegården med selve jordfæstelsen og præstens jordpåkastelse.

Udsmykning af kiste og lokale
Martinus giver også en inspiration til, hvordan man ved en mindehøjtidelighed med kiste kan understøtte den kærlige og livgivende atmosfære.

Man kan vælge, at kisten under højtideligheden bliver dækket af det officielle Martinus-flag (se illustration), som udgør et lysets og kærlighedens symbol, der symboliserer det evige, fuldkomne verdensbillede. Martinusflaget kan lånes hos Martinus Institut mod betaling af et depositum. Hvis man vælger en kirkelig begravelse, vil det afhænge af præstens indstilling, om denne tillader anvendelse af Martinusflaget.

Man kan også bede om, at der dekoreres med levende blomster i krukker eller potter frem for den meget udbredte anvendelse af afskårne blomster. Og der kan tillige vælges en udsmykning med elektrisk lys frem for den udbredte anvendelse af stearinlys eller vokslys, som kan indeholde animalske stoffer. Når mennesker i dag vælger at skabe en stemningsfuld atmosfære f.eks. med smukke bårebuketter og levende animalsk lys, sker det naturligvis i den bedste mening. Men Martinus ønsker at inspirere til en mere forfinet og livgivende atmosfære, hvor man undgår det dræbende princip ved ikke at dekorere med døende blomster og afbrænding af animalske stoffer. Via en sådan beskyttelse af de vegetabilske og animalske livsenheder skabes der en god harmoni med den omtalte beskyttelse af mikrolivet i det afdøde legeme. Som en konsekvens af denne indstilling vælger mange, at der i dødsannoncen bliver opfordret til, at man i stedet for påtænkte blomsterhilsner til begravelsen sender et støttebidrag til Martinus Institut eller andre humanitære formål.


Martinus’ kiste under begravelseshøjtideligheden i Tivolis koncertsal