Hvad vil det sige at have spirituelle evner? Læs her Oscar Floors bud på hvordan man ifølge kosmologien kan tolke begrebet. I artiklen argumenteres der blandt andet for, at der kan skelnes mellem to typer af intuition, nemlig "den gamle" og "den nye".

 

Af Oscar Floor

Det er mye snakk om intuition og spirituelle evner i vår tid. Det er interessant at lese hvad Martinus skriver om disse fenomen og hvordan vi bør forholde oss til dette. Det er et alvorlig emne som kan gøre meget godt, men som det også er mye villfarelse rundt. Det er alvorlig, for feil omgang med de energierne som man kommer i forbindelse med, kan ha dyptgående konsekvenser i dette liv og i nestkommende.

Jeg må bare starte med en erkjennelse. Jeg har vært umåtelig fascinert av intuition, clairvoyance og spirituelle evner. Først gjennom lesning av Martinus skrifter har det blitt klart hvordan disse fenomener egentlig virker og hvilken plass de bør ha i våre liv.

Mennesker har alltid har et ønske om at se inn i fremtiden. Profeter og spåmenn har gjennom historien hatt en fremstående plass i fortellingene. Hva driver os til at ville bruge spirituelle evner? Hvilke type intuisjon finnes? Og: hvordan fungerer spirituelle evner egentlig?

 

Drivkrefter

Forfengelighed er en drivkraft hos nogre. Martinus skriver: En anden Næring for saadanne Væseners Ærgærrighed kan ogsaa tilflyde dem igennem et Mediums Mund. Det er Beretningen om deres fortidige Liv. Her ligger et helt Eldorado af Muligheder for Smigring af Forfængeligheden. Hvis et saadant berømmelseshungrende Væsen faar at vide fra en "stor Afdød", at det i et tidligere Liv har været "Fyrste", "Konge" eller paa anden Maade beundret Matador, giver det det samme Væsen aandelig Næring for lang Tid, netop fordi det ikke saa meget var de store Sandheders Bekræftelse paa Livets absolutte Mening, som det var en Medvind for dets egen hemmelige Forfængeligheds Tilfredsstillelse, det søgte.

Nysgjerrighed kan også være en drivkraft. Man er nysgjerrig på hvad framtiden bringer, eller hvem man har vært i fortiden.

Man kan spørge seg selv hvorfor man ønsker at se fremtiden. Er det ikke for å få en visshet om at fremtiden er lys? At man kommer til at være rask, med god økonomi og lykkelig i kjærligheden? Slike spådommer om fremtiden ønsker man for at eliminere usikkerhed og utryghed. Man ved inderst inne at det findes en karmalov (dét tror man jo på!) men man vil helst ikke leve konsekvenserne av den. Spådommer om fremtiden kan altså bidra til at føre seg selv bak lyset? For ikke at leve i nuet, ikke ta livet som det er. Man søker en tryghed i det materialistiske, i stedet for at ha en tryghed i kunskap om de kosmiske lover at vi alle er gudesønner og alt er såre godt i et helhetsperspektiv.

 

To typer intuisjon

Hvorfor har noen disse evner? Det kan man sagtens spørre. Det er helt tydelig at de som har disse evner, ikke alltid er personer man skulle forvente at ha dette. Man forventer vel egentlig at det er personer som har kommet så langt at de står lige under trinnet til at gennomgå den store fødsel, personer med høy etikk og moral, og at de er udstyrt med disse specielle evner for at gøre godt i alt mod sine medmennesker. Man kan bli skuffet! Det er ingen selvfølge at de som har psykiske evner også er høyt udviklede mennesker.

Og det er ganske logisk når vi ser på hvad Martinus skriver om dette. Han skriver om to typer intuition. Den første er "den gamle intuitionen", altså: psykiske evner. Disse er en overlevering fra oldtiden. De psykiske evnene er egenskaber som ligger igjen fra den kosmiske bevidsthed vi hadde før vi for alvor gikk inn i mørkets kulmination for å oppleve djevelbevidsthedens mørke sider. Det er altså snakk om eldgamle klarsynte egenskaber som vi alle i stor grad har hatt. Hos nogen henger disse psykiske evner igjen, hos andre er det blitt borte. I denne kategori kan man se mennesker som ikke automatisk har høy moral og kanske ikke alltid drives av humanitet. De kan være involvert i stridigheder, kamper, pengegriskhed, magt og ære. Altså de helt vanlige dyriske tendenser. De er ikke akkurat rett rundt hjørnet til at oppleve den store fødsel.

Den andre er den nye intuitionen, som vi får gennom udviklingsprocesserne vi leser om i Livets Bog som gir intuitionsevne. Her kreves noe helt andet end den første, gamle intuitionen. Nemlig en udviklet intelligensevne. Denne udvikles parallelt med følelsesevnen hos oss jordmennesker. Personer som er i besiddelse av denne nye intuitionen har derfor en høy udviklet kærlighedsevne og moral.

Det er lett at la seg fascinere av personer som er klarsynte, clairvoyante eller medium. Men det er viktig å skille på om det er den nye klarsyntheden eller om det er en gammel overlevering.

Martinus skriver: For at blive beruset eller betaget af dette maa man være i besiddelse af et meget stort "trostalent", for her er sjældent noget holdepunkt for intelligensen. For mange mennesker er dette den nye "overtro". De nærmer seg disse fenomen med følelsene og ikke med intelligensen, med hvad som kan forklares logiskt. Derigennom kan de heller ikke se konsekvenserne og farene i slike kontakter med den nærmeste delen av åndeverden.

 

Hvordan fungerer nå disse spirituelle fenomener?

Det er mulig at bruge disse krefter for at komme i kontakt med afdøde. Det er i almindelighed ingen god ide at forstyrre de døde, de har gått ind i åndeverdenen. Men i visse tilfeller, f.eks. når døden kom brått eller det er noe uopgort, kan en kontakt være nyttig. Afdøde lever i en tankeverden. De kan ikke nås med fysiske midler eller gennom deres fysiske sanser, som de jo ikke lenger er i besiddelse af. Men gennom mentale processer kan man finne kontakt på bølgelængder som man også i den fysiske verden hadde kontakt på. Man kan enten få til en slik kontakt direkte eller via et medium. Et medium bør være en sanhedssøgende og ærlig person, slik at budskap ikke forvanskes av ego eller personlige ambitioner. Direkte kontakt kan etableres gennom forskellige metoder, hvor sterk koncentration kan være en metode hvor tankeoverføring kan finne sted til diskarnerte personer. En sådan koncentrationsevne krever stor trening.

Vi trenger nye organer for den nye intuitionsevnen. Våre gamle organer fra urmenneskers tid er fortsatt i en viss grad virksomme, men de tjener ikke under kærligheden. De nye organene er i sin spede udvikling og foreløpig utenfor vår viljekontroll (LB1 196).

Materialisation er et fenomen som vi alle praktiserer som automatfunktion ved skapelse av vår kropp i mors liv. Materialisation som spirituelt fenomen forekommer foreløbig ytterst sjeldent. Materialisationsevnen krever ikke høy humanitet, men sterk vilje og god konsentrationsevne. Under gennomløbing av det rigtige menneskerige er materialisering en evne som blir mer utbredt og indøvd. At praktisere det i vår tid er en ytterst farlig begivenhed. En materialiserende ånde låner materiale fra deltagende fysiske inkarnerte personer. Dersom noe går fejl og det bortlånte materiale ikke kommer tilbage hos disse personer kan det oppstå alvorlige skader, det sier seg selv.

 

Hva er farene med klarsynthed og bruk av medium?

Noen farer er allerede nevnt ovenfor.

En fare kan være at man lar seg styre av spådommer isteden for å ta styring over sitt eget liv. Man kan bli så opphengt i det som man tror er formidlet fra høyere åndelige væsen, at det står som en urokkelig sanhed i livet, som styrer personens valg.

En annen fare er at man kan bli villedet til at tro at en situation som er spådd eller profetert, har en åndelig velsignelse over seg. Det er nemlig ingen selvfølge. Det er lett at forlede seg selv til at tro: når den åndelige verden har vært involvert i forutsigelsen av situationen, hjelper den åndelige verden også til slik at man kommer gennom situationen uten problemer. Slik selvbedrag er lett at komme i ved bruk av spådommer, klarsyn, clairvoyance eller mediums.

En fare man kan komme bort i er "spirituell materialism". Dette vil sige at man bruger den åndelige verden til at få fordeler i den fysiske verden. F.eks. i penger, kjærlighed, helse, eller hvad det måtte være av denne verdens goder. Det er kurser for at lære metoder i tankekonsentration hvor det man tenker på, blir virkelighed. Og det fungerer for mange. På denne måde kan man flytte kampen om de materialistiske godene fra den fysiske til den åndelige verden. Men det er etter mitt syn misbrug av de åndelige metodene.

Disse farene er forholdsvis uskyldig. Det finns farer som har større konsekvenser og som er langt mer alvorlig. Martinus er veldig tydelig i at beskrive de alvorlige konsekvensene.

Martinus advarer mod at oppøve koncentrationsevne til brug i tankeoverføring på nåværende moralske udviklingstrin. Adskille personer vil bruge denne evne til at få makt over andre, dvs sort magi, som gir en forferdelig skæbne. En annen fare er at vi forstyrrer de diskarnerte væsen slik at de blir unødvendig lenge hengende fast på astralplanet rundt vår fysiske verden, som spøgelser, som hverken gavner dem selv eller oss genlevende.

Martinus advarer videre at de fleste personer som henger igjen i astralplanet, er diskarnerte væsen som ikke endnu er renset fra deres negative sider og som derfor ikke har fått adgang til den åndelige verden. Mennesker med human udvikling vil ikke bli hengende lenge. Dette plan er altså fult av egoistiske, ukærlige, til tider onde væsen. At åpne op sin beskyddende aura for kontakter med denne verden kan medføre at man kommer under påvirkning av slike ånder. Beskyttelsen er derimot enkel: at være herre i eget hus, at ha full kontroll gjennom egenviljen, og er man i tvivl kan man be om beskyttelse, så får man det.

At experimentere med mediumisme og kontakt med åndeverden i form av automatskrift, seanser, astralrejser, osv er at leke med ilden. Noe av det bør helt undgås, og gør man det, bør det gennomføres under opsyn av en øvd og humant udviklet person. Ja, selv meditation bør bruges med forsiktighed.

Risikoen man løber er at man kommer i kontakt med åndeverden og ånden blir hengende fast på en. Dette kan medføre depressioner, angst, besettelser og til og med mentale sykdommer.

Brug av narkotiske stoffer i forbindelse med slike kontakter med åndeverden skal absolutt frarådes på det sterkeste. Vi ved at narkotiske stoffer medfører en svekkelse av vår aura, som gør at vi er mindre beskydded mot angrep av ondsinnede ånder. Det experimenteres med narkotiske stoffer av forskellige slag ved astralrejser og ved mediation, dette er ekstremt farlig.

Omgivelsen for gennomføring av en session eller meditation er meget vigtig. Det skal være et sted som er åndelig ren. Dvs at man ikke bør bruge et sted hvor det er høy åndelig aktivitet. At meditere hjemme er noenlunde trygt, men ikke vil man meditere på en pub, for at nevne et ekstremt exempel, da det er der mange diskarnerte ånder ferdes.
 

Avslutning

Når vi så har sett på noen forskellige spirituelle metoder, står det en metode tilbage som ikke er nevnt. Det er også den metoden som Martinus på det sterkeste anbefaler. Nemlig bøn. Bøn med positiv drivkraft er en av de sterkeste mentale krefter i universet.

Jeg vil avslutte med Martinus ord:
Og disse linjer skrives da heller ikke for at bekæmpe mediumisme eller andre psykiske foreteelser, ligesaalidt som de tilsigter at skade de her ind under hørende religiøse bevægelser. Men det kan ikke bestrides, at den her paaviste jordmennesketype endnu i virkeligheden er "selvtilbeder" og umuligt kan være den retmæssige "kritiker" af den art religiøse analyser og foreteelser, der har opbyggelsen af en hundrede procents humanitet, uselviskhed eller næstekærlighed til formaal.

Formålet for meg selv er opbyggelsen af en hundrede procents humanitet, uselviskhed eller næstekærlighed. For min del spiller mediumisme og klarsynthed ikke noen stor rolle i dette arbejd. I de tilfeller hvor man bruger mediumisme og spirituelle evner, er det vigtig at det gøres i det godes tjeneste, med humanitet som drivkraft. Da er man i samklang med den nye intuitionen og man vil være beskyttet for farene ved fejl brug av disse evner.

Kærlig hilsen
Oscar

Kilder:
LB1 195 http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=51&stk=195

LB1 196 http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=51&stk=196

LB2 446 http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=52&stk=446

Martinus: Den sekundære og den primære opstandelse. http://kosmos.martinus.dk/da/kosmos/1949/parser.php?fil=kos1949-05-081&nr=54

Spørsmål fra leserne: http://kosmos.martinus.dk/da/kosmos/1968/parser.php?fil=kos1968-04-045&nr=11

Martinus: Korrespondancen mellem det fysiske og det psykiske plan. http://kosmos.martinus.dk/da/kosmos/1968/parser.php?fil=kos1968-20-217&nr=11

Martinus: Lønkammeret. http://kosmos.martinus.dk/da/breve/1942/parser.php?fil=bre1942-17-003&nr=11

Martinus: Den tabte horisont. http://kosmos.martinus.dk/da/kosmos/1971/parser.php?fil=kos1971-18-215&nr=71

LB6 2005-2009 http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=56&stk=2005

Pin It on Pinterest

Share This